Menu Close

Privacy Policy – Uw persoonlijke gegevens privé

Privacy Policy voor bezoekers van Secorex.be

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.secorex.be bezoekt.

1. Beheer
De website www.secorex.be staat onder beheer van Secorex BVBA. De contactgegevens zijn te vinden op www.secorex.be,

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.secorex.be
worden permanent bewaard, maar wel anoniem.
De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b www.secorex.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

www.secorex.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de
volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld
staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.secorex.be denkt
dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a www.secorex.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.
In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.secorex.be de
bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het
gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke
websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de
meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.secorex.be. De contactgegevens staan vermeld op
de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
www.secorex.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte
wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een
bestelling plaatst bij www.secorex.be.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
www.secorex.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail
waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.secorex.be denkt dat
het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan www.secorex.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter
een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.secorex.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.secorex.be kan de klant in een
dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.secorex.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige
gevallen kan legitimatie worden verlangd.

DATA PROTECTION Notice – GDPR

Secorex BVBA

Inleiding
Group Secorex BV maatschappelijke zetel Maasstraat 33, 2060 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0804 875 910, hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van de persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van de bij ons clienteel  en andere partijen waarvoor wij natuurlijke persoonsgegevens verwerken, beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.
Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens.
Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe wij persoonsgegevens verwerken en informatie geeft over de doelstellingen van de verwerking.
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Toepassingsgebied

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.
RELATIE – VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE – VerwerkER en haar verbintenissen
In de relatie tussen Secorex  en de aangesloten onderneming of particulier s de klant de verwerkingsverantwoordelijke en Secorex de verwerker van de persoonsgegevens.
Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Persoonsgegevens

Secorex verwerkt alle persoonsgegevens die u ons conform uw toetredingsovereenkomst dient over te maken in het kader van wettelijke verplichtingen en de opdrachten die u als onderneming ten aanzien van ons bedrijf of dient toe te vertrouwen.
Wij wijzen u erop dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, bent u verplicht om ons dit per kerende te melden.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond
Klantgegevens
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van ons clienteel en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten-ondernemingen, het klantenbeheer, het geschillenbeheer, de werkplanning, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Rechten 

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot ons sociaal secretariaat via de kanalen die wij ter beschikking stellen.
Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Doorgifte aan derden
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, evenals door de overheid.
Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.
De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.
Technische en organisatorische maatregelen
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Secorex  aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Toegang door derden
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.
Nog vragen?
Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen Group Secorex BV, hetzij per post (Maasstraat 33, 2060 Antwerpen, Contacpersoon : Sarmad Al-Timimi (Zaakvoerder), hetzij per e-mail aan info@secorex.be ).