Menu Close

Algemene voorwaarden

De hierna vernoemde Algemene Voorwaarden, die alle voorgaande vernietigen en vervangen, regelen de omgang tussen de
klant en Secorex BVBA

http://www.secorex.be

Secorex behoudt ten allen tijde het recht om de vermelde voorwaarden (website) aan te passen

Artikel 1: identiteit van de ondernemer.

GROUP SECOREX BV
Maasstraar 33, 2060 Antwerpen
Telefoonnummer: 03 808 36 49 (maandag-vrijdag 09:00-12:00 en 13:00-17:00).
BTW nummer: BE 0804 875 910

Artikel 2: toepassingsgebied.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GROUP SECOREX BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen Group Secorex en klant. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant langs
elektronische weg beschikbaar gesteld. Indien dit om enigerlei reden niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, de tekst ter inzage aan de klant ter beschikking gesteld worden, en zo nodig kosteloos worden
toegezonden. 

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is verzonden per e-mail naar het door
de klant opgegeven e-mailadres. 

Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt
en/of is er mogelijk een fout gebeurd. Gelieve bij problemen contact op te nemen met ons op het
telefoonnummer 03 808 36 49
van GROUP Secorex.

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt. 

De overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands. 

De hierna vernoemde Algemene Voorwaarden, die alle voorgaande vernietigen en vervangen, regelen de omgang tussen de klant en Secorex 

http://www.secorex.be

Group Secorex behoudt ten allen tijde het recht om de vermelde voorwaarden (website) aan te passen.

Artikel 3: productenaanbod en bestellingen.

Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product, welke de klant toelaat een goede beoordeling
van het aanbod te vormen. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld.

Als een artikel niet voorradig is, wordt de Klant daarvan op de hoogte gebracht. Het artikel wordt geleverd zodra het
weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten. Als door omstandigheden buiten onze wil, artikelen of vervangende
artikelen niet geleverd kunnen worden, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de Klant daarover ingelicht.

Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Wij kunnen daarvoor in geen geval
aansprakelijk worden gesteld. GROUP SECOREX behoudt het recht eventuele fouten in de productbeschrijving en/of afbeeldingen
te verbeteren. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Een online-bestelling kan niet geannuleerd worden indien deze samen met een vertegenwoordiger is geplaatst.

Artikel 4: prijs.

De prijzen in onze aanbiedingen gelden tot de aangegeven datum, behalve indien het BTW-tarief tussentijds wordt
gewijzigd. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen. De in het aanbod
van producten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW, maar exclusief de behandelingskost.

GROUP SECOREX behoudt het recht om haar prijzen te wijzigen of eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor
zou worden benadeeld, wordt hij/zij hiervan per mail op de hoogte gebracht en heeft hij/zij het recht de bestelling
te annuleren binnen de 7 dagen.

Artikel 5: levering.

De bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Van wijziging in de voorwaarden
wordt de Klant schriftelijk op de hoogte gebracht.

Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.

Artikel 6: eigendomsoverdracht.

De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.

Artikel 7: betaling.

De klant is de prijs verschuldigd die GROUP SECOREX in haar bevestiging, conform artikel 4 van deze voorwaarden aan hem/haar
heeft medegedeeld.

Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 40% op de dag van de
installatie.

Bij de verkoop van producten van boven de 3000 euro aan consumenten mag in de algemene voorwaarden een gedeeltelijke
of volledige vooruitbetaling worden bedongen van 25% van het totale bedrag (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer
vooruitbetaling worden bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en) , alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

*Als bij deze geen voorschot werd betaald is het verplicht om het factuur bedrag volledig te betalen op de dag van de installatie.

Bij elke annullatie niet conform met artikel 4 van deze voorwaarden wordt er een schadevergoeding aangerekend van
15% op de totale prijs van de bestelling

Artikel 8: overmacht.

In geval van overmacht is GROUP SECOREX niet gehouden haar verplichtingen wegens de Klant na te komen.
GROUP SECOREX is gerechtigd
haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Artikel 9: verwerking persoonsgegevens.

De gegevens van de Klant worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in
het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijv. verwerking van bestellingen, evenals
voor het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die de persoonlijke levenssfeer
aantasten. De Klant beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van zijn/haar gegevens. Wenst
de Klant geen andere aanbiedingen te ontvangen, dan kan hij/zij ons dat schriftelijk mededelen. Onze verwerking is
aangemeld bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te 1000 Brussel.

Artikel 10

Deze Algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant (factuur of bestelbon). Ze zijn van toepassing zowel
voor handelaars als niet-handelaars.

Artikel 11: toepasselijk recht.

Elk geschil betreffende huidige transactie valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement
Antwerpen en enkel het Belgisch recht is van toepassing.

GROUP SECOREX BV
Maasstraar 33, 2060 Antwerpen
Telefoonnummer: 03 808 36 49 (maandag-vrijdag 09:00-12:00 en 13:00-17:00).
BTW nummer: BE 0804 875 910